HFCהתהליך של התאמת הקררים לדרישות איכות הסביבה החל כבר בשנת 1987 ואומץ שנתיים לאחר מכן על ידי 196 מדינות.
בשנת 1995 נחתמה אמנת קיוטו על ידי 37 מדינות להפחתת פליטת גזי חממה בשיעור של 5.2% במהלך 10 שנים כששנת הייחוס היא 1990. אמנה זו נכנסה לתוקף בוועידת מרקש בשנת 2005 כשתקופת ההתחייבות הוגדרה בין השנים 2008 -2012.
בשנת 2012 הוארכה האמנה בועידת קטאר עד לשנת 2010 עם יעד שאפתני של צמצום פליטת גזי החממה בשיעור של 18% ביחס לשיעור שנמדד בשנת 1990.

תקנות F- Gas באירופה

התקנות מחייבות את כל 28 המדינות החברות באיחוד ומטרתן היא לאסור כליל את השימוש בקררים ממשפחת HCFC כמו R22 וכן לצמצם את השימוש בקררים הנפוצים כיום ממשפחת HFC כמו R410A, R134 החל משנת 2020.
תהליך הצמצום יתפרס על פני 10 שנים כשבסופו, בשנת 2030, הכמות המותרת תרד לרמה של 20% מהרמה של 2015.
בנוסף, התקנות יחייבו גם בדיקות נזילות תקופתיות בהתאם לכמות הקרר שבמכונה בתדירות של 3 חודשים ועד אחת לשנה במכונות הקטנות יותר.

כתוצאה מתהליך זה, פותחו מספר קררים אלטרנטביים בעלי שיעור אפסי של GWP ו-ODP עם נתוני יעילות דומים או עדיפים על הקררים הנוכחיים.

קררים חדשים

R513A – מיועד ליחידות עם מדחסים בורגיים
R1233ZD – מיועד ליחידות צנטריפוגליות

כשמדובר על אורך חיים ממוצע של כ -25 שנה ליחידות בורגיות ו-30 שנה ויותר ליחידות צנטריפוגליות, צריך להתחיל לחשוב על תחזוקת המערכת בעוד 10 שנים ויותר שזמינות הקררים הקיימים תלך ותרד.